Kameraövervakning för din säkerhet

Munktellbadet har ett antal övervakningskameror monterade i reception och vid in-/utpassage. Filmerna bevaras inte längre än vad som är nödvändigt, läs mer nedan.

Som kamerabevakning räknas all bevakning som bedrivs med en teknisk/optisk enhet. Det innebär att alla typer av kameror som kan ta upp bildmaterial ingår i begreppet. Reglerna för kamerabevakning gäller så fort en fast monterad kamera används, det vill säga spelar in bildmaterial. Bildmaterial, som innehåller en identifierad eller identifierbar fysisk person, är personuppgifter och ska behandlas enligt samma regler som andra personuppgifter.

Ett uttalat syfte med reglerna om kamerabevakning är att förenkla och underlätta sådan bevakning. Bakom detta syfte finns ett ökat behov av kamerabevakning och ett erkännande av dess positiva brottsförebyggande och brottsutredande effekter. Samtidigt beaktas alltid den enskildes intresse av personlig integritet.

Munktellbadet har ett antal övervakningskameror monterade vid vår reception och vid in-/utpassage.

Den lagliga grunden för kamerabevakning är intresseavvägning. Bevakningen är således tillåten om den är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse, såvida inte den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten väger tyngre.

Upplysning om kamerabevakning sker genom tydlig skyltning på respektive kamerabevakad plats.

Filmen bevaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med bevakningen. Munktellbadet lagrar filmer maximalt 20 dagar, därefter raderas materialet automatiskt. I särskilda fall kan filmen från bevakningskamerorna lagras längre. En längre lagringstid kan vara motiverad om det är nödvändigt för att ta tillvara ett rättsligt anspråk eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Det kan exempelvis röra sig om att filmen behövs för att kunna begära skadestånd för skadegörelse, för att anmäla ett brott eller för att polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning. När filmmaterialet inte längre behövs för något av dessa syften raderas den.

Personuppgiftsansvarig för kameraövervakningens bildmaterial är Eskilstuna Kommunfastigheter AB, som har ett dataskyddsombud som kontrollerar att dessa personuppgifter behandlas korrekt. Dataskyddsombudet kan du kontakta på e-post: dataskyddsombud@kfast.se.